Kvalitet och elevinflytande

Kvalitetsarbetet är strategiskt viktigt för IT-Gymnasiet. Genom att regelbundet utvärdera det vi gör kan vi se till att ständigt bli bättre. Detta skapar nöjdare medarbetare och elever.

Varje år genomförs ett kvalitetsarbete där vi med olika metoder utvärderar vår verksamhet. Det görs även en fördjupad studie inom ett specifikt område. Utvärderingar av kurser och projekt är en naturlig del av vårt kvalitetsarbete. Arbetet drivs av en projektledare tillsammans med skolledning, utbildare, övrig personal och elever.

Varje vår görs en enkätundersökning bland elever och medarbetare. Resultatet från denna analyseras och mynnar ut i ett antal förbättringsförslag som genomförs sedan under det kommande året.

För att försäkra oss om att vårt kvalitetsarbete inte skall stanna vid en pappersprodukt genomförs årligen en kvalitetsrevision där en representant från en annat IT-Gymnasium får i uppgift att utvärdera i vilken utsträckning föreslagna förbättringar genomförts.

IT-Gymnasiets kvalitetsarbete redovisas dels i en kvalitetsrapport, dels i en huvudmannarapport. Kvalitetsrapporterna skrivs av varje enskild skola och i kvalitetsrapporten redovisar skolorna sina resultat, analys av resultaten samt föreslår nya åtgärder för ökad måluppfyllelse. IT-Gymnasiet centralt skriver också en huvudmannarapport i vilken huvudmannen redovisar samtliga skolors resultat med tillhörande övergripande analyser. Huvudmannen anger också vilka centrala aktiviteter samtliga skolor skall arbeta med för utveckling av verksamheterna samt ökad måluppfyllelse.

Både huvudmannarapporten och skolornas individuella kvalitetsrapporter publiceras på IT-Gymnasiets hemsida.

Läs mer

Våra kvalitetsrapporter

Huvudmannarapport 16/17
Kvalitetsrapport 16/17 IT-Gymnasiet Åkersberga

Elevinflytande

Med engagerade elever blir skolan en roligare och mer utvecklande plats för alla. Våra elever har stora möjligheter till inflytande på skolan. Utöver elevrådet finns råd för bland annat IT-, marknadsförings- och miljöfrågor där eleverna i samarbete med utbildare och föräldrar spelar en viktig roll för utvecklingen av skolan. Råden bidrar till ett större engagemang bland både elever och utbildare och ger eleverna värdefulla erfarenheter inför kommande studier och arbetsliv.

Genom fortlöpande utvärderingar är eleverna även med i utvecklingen av enskilda kursers upplägg. Detta ger möjlighet att utveckla kurserna så att de på ett bra sätt motsvarar elevernas krav och förväntningar.Eleverna har alltid tillgång till sin skolas lärplattform, där de kan diskutera, ställa frågor och hämta information. IT-Gymnasiet strävar efter att vara en skola med ett öppet klimat där det ska vara lätt att komma till tals med rektor och utbildare.