Om Skolan

IT-Gymnasiet Södertörn grundades 2001 och har idag drygt 300 elever fördelade på fyra nationella program; El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet.

Vi var en av de första fristående gymnasieskolorna med IT-inriktning och har som målsättning att förbereda våra elever för framgångsrika studier efter gymnasiet och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden i ett ständigt föränderligt samhälle.

IT-profilen genomsyrar vår undervisning oavsett program och inriktning och vi arbetar med datorn som ett naturligt verktyg i alla kurser. Våra 25 utbildare är indelade i två arbetslag kopplade till program, men samarbetar tätt kring skolans värdegrund och elevfrågor samt pedagogiska och didaktiska frågor. Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt och vi jobbar ständigt med att öka vår kompetens för att utveckla våra program och vår undervisning.

På IT-Gymnasiet Södertörn har vi ett väldigt tillåtande klimat; Alla är välkomna och ska känna sig trygga. Vi arbetar mycket med att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs.

Utbildningsgaranti

IT-Gymnasiet ingår i utbildningskoncernen AcadeMedia. AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Garantin innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi behöver besluta att inte ta in elever på ett visst program p.g.a. vikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen får gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkt för vilken lösning som väljs.

Utbildningsråd

Skolans utbildningsråd är ett rådgivande forum som består av elever, personal och framförallt föräldrar.
Utbildningsrådets syfte är att vara ett forum för ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer om skolans verksamhet och utveckling. Utbildningsrådet träffas cirka fyra gånger per läsår och dessa möten protokollförs.

Läs mer

Elever som studerar på heltid har rätt till studiemedel från CSN

Förutsatt att du inte har ogiltig frånvaro betalas studiemedel ut månadsvis. Skolan är skyldig att rapportera din närvaro till CSN varje månad och därför är det mycket viktigt att du ansöker om ledighet i mycket god tid, och att sjukfrånvaro anmäls på ett korrekt sätt. I regel beviljar skolan inte ledigheter under pågående studieperiod om inte särskilda skäl föreligger.

När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.