För studievägledare

Besöka oss
Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV julia.vonhellens@it-gymnasiet.se

Vi kommer gärna på besök till er skola och informera om våra program för högstadieklasser. Kontakta SYV för mer information och bokningar.

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt, förutom moderna språk som kan läsas redan från och med hösten i årskurs 1 (individuellt val på Teknikprogrammet endast).
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Moderna språk, hemspråk och svenska som andraspråk
På skolan finns lärare i Tyska, Franska och Spanska. För de elever som läser svenska som andraspråk görs detta i en enskild grupp.

 Studiestöd
En gång i veckan är det studietid, där finns det möjlighet för alla elever att få hjälp i alla ämnen.

APL
Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.  Under vårterminen i årskurs 2  har de sju veckor APL och under höstterminen i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

Näringslivskontakter
Skolan har etablerat samarbete med företag över hela Stockholm och i Södertälje. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk av praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta rektor eller skolans utsedda APL-ansvarige.

Kontakt med högskola och universitet
Varje år anordnar vi en ”framtidsdag” då representanter från högskolor, universitet, yrkeshögskolor och utlandsskolor kommer på besök. Eleverna erbjuds också att delta på Framtidsmässan Kunskap och Framtid och SACOs studentmässa.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagog. Dessa träffas en gång varje vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett antal tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Föräldrar bjuds även till föreläsningar på olika teman under läsårets gång. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

Klasstorlek och undervisning
Det är upp till 32 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs (fysik, kemi, biologi samt vissa IT-kurser) är klassen uppdelad i två grupper. Undervisningen i moderna språk bedrivs också i mindre grupper.