Kvalitetsarbete

En definition av kvalitet är att produkten eller tjänsten motsvarar förväntningarna. I IT-gymnasiets vision står att läsa att vi strävar efter att överträffa våra elevers och deras föräldrar förväntningar. Som skola vill vi alltså inte bara nå upp till de förväntningar som ställs på oss utan även överträffa dem.

För att göra detta bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete som involverar alla på skolan, både personal och elever. Varje år genomförs en brukarundersökning som går ut till elever, personal och föräldrar på IT-gymnasiet i Örebro. Frågorna är desamma år efter år och stor möjlighet att mäta och utvärdera insatser som gjorts för att höja den upplevda kvaliteten. Efter undersökningen diskuteras resultatet med eleverna och de får möjlighet att komma med ytterligare synpunkter och förslag på åtgärder som skulle leda till en bättre skola. All personal på skolan går igenom resultatet och tar tillsammans med skolledningen fram fokusområden och konkreta åtgärder. Vi sätter även mål inför kommande undersökningar, allt för att systematiskt kunna mäta effekten av våra insatser.

Kvalitetsrapport ITG Örebro 16/17