För SYV

Besöka oss

Vi välkomnar så klart elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare på ett bokat besök. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV Julia.vonhellens@it-gymnasiet.se

Vi kommer gärna på besök till er skola och informera om våra program för alla högstadieklasserna kontakta SYV för mer information och bokningar.

Fördjupningar och individuella val

Val av fördjupning görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt, förutom Moderna Språk som kan läsas redan från och med hösten i årskurs 1 (individuellt val på teknikprogrammet endast).
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

 Moderna språk, hemspråk och svenska som andraspråk

På skolan finns lärare i Tyska, Franska och Spanska. Om elever läser svenska som andraspråk görs detta i en enskild grupp.

 Studiestöd

En gång i veckan är det studietid, där finns det möjlighet för alla elever att få hjälp i alla ämnen.

 APL

På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Fördelningen är 7 veckor under vårterminen i årskurs 2 och 8 veckor under höstterminen i årskurs 3.

APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

 Näringslivskontakter

Skolan har etablerat samarbete med företag över hela Stockholm och i Södertälje. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk av praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombedes kontakta rektor eller skolans utsedda APL-ansvarige.

 Kontakt med högskola och universitet

I årskurs 3 anordnas en framtidsdag då representanter från högskolor, universitet, yrkeshögskolor och utlandsskolor kommer på besök. Eleverna erbjuds att delta på Framtidsmässan Kunskap och Framtid och SACO´s studentmässa.

 Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagog.

 Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Föräldrar bjuds även till föreläsningar på olika teman under läsårets gång. Skolan har ett intranät (Learnpoint) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje Förälder får vid skolstart ett eget inlogg till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

 Klasstorlek och undervisning

Det är upp till 30 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs (fysik, kemi, biologi, vissa IT-kurser) är klassen uppdelad i två grupper. Även moderna språk bedrivs i mindre grupper.