Elevhälsan

Vi vill att du ska klara din utbildning

Den viktigaste skyddsfaktorn för alla våra elever är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, god närvaro, god lärandemiljö, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever centrala delar av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans och våra elevers studieresultat.

Om elevhälsan

Elevhälsoteamet är en viktig resurs i vårt arbete med hälsofrämjande skolutveckling. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. På IT-Gymnasiet Uppsala arbetar skolsköterska, kurator, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare för att din studietid ska bli så bra så möjligt. Det finns personal från elevhälsan på plats i skolan varje dag.

Vilka är elevhälsoteamet?

Här hittar du kontaktuppgifter till EHT (elevhälsoteamet)

Information om frånvaro

Frånvaro kan leda till att elever hoppar av gymnasieskolan. De riskerar därmed att hamna utanför både arbetsmarknaden och högre studier. Det är därför viktigt att följa upp elevers frånvaro och skolans arbete med att minska frånvaron och främja närvaro fungerar.

Ett gott samarbete mellan skolan och hemmet bidrar till lyckade studier. Var därför  noga med att rapportera och följa upp all frånvaro från hemmets sida. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Ledighet upp till 5 dagar per läsår beviljas av mentor, därefter tar rektor beslut.

Studiemedel

För att få studiehjälp måste eleven läsa på heltid och om en elev skolkar kan bidragen dras in. Skolan rapporterar till CSN om den studerande har upprepad ogiltig frånvaro som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad. Vid anmäld sjukfrånvaro som uppgår till mer än 5 dagar per månad ska läkarintyg lämnas in, annars rapporteras även detta till CSN.

Andra bidrag kan påverkas

Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om en elev skolkar. Om eleven har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, så dras också det in. Även familjens bidrag från Försäkringskassan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Likabehandlingsplan Elevhälsoplan Drogpolicy