Om Skolan

IT-Gymnasiet har funnits sedan 1998 och skolan i Göteborg är belägen på Chalmers Campus, Johanneberg. Här studerar 450 elever på tre program, IT-Teknik (TE), IT-Design (ES) och IT-programmet (EE). Det är fem klasser i varje årskurs och klasserna består av ca. 30 elever.

På samtliga program lånar eleverna en dator under studietiden och IT-pedagogiken genomsyrar samtliga ämnen. Sedan 2012 har IT-Gymnasiet varit den mest sökta teknikskolan i regionen, och många söker utbildningarna på grund av skolans fokus på stark och bred behörighet till högskolan i kombination med möjligheten att få ägna sig åt sitt intresse; IT.

Utöver kunniga lärare, som ofta besitter branscherfarenhet, har skolan ett omfattande elevhälsoteam med speciallärare, skolsköterska, SYV, kurator, skolläkare och skolpsykolog. Stödundervisning erbjuds både under och utanför lektionstid, bland annat av Chalmers som bedriver matematikundervisning i skolans lokaler kvällstid. Utanför undervisningen satsar skolan på många gemenskapsfrämjande aktiviteter som till exempel frivilliga idrottstimmar (utöver ordinarie idrottsundervisning), resor till utlandet och aktiviteter som syftar till att stärka och förbereda tjejer för studier och arbete inom en mansdominerad bransch.

Utbildningsgaranti

IT-Gymnasiet ingår i utbildningskoncernen AcadeMedia. AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Garantin innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi behöver besluta att inte ta in elever på ett visst program p.g.a. vikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen får gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkt för vilken lösning som väljs.

Kvalitetsarbete

På IT-Gymnasiet Göteborg sker ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar varje del av verksamheten. Elever och lärare genomför varje år en oberoende undersökning av opinionsföretaget Markör. Resultatet från denna undersökning lägger grunden för vårt kvalitetsarbete och vad vi bör fokusera på. Ladda ner vår kvalitetsrapport här.

Läs mer

Elevkår

På skolan finns en elevkår som drivs av elever. Här följer en presentation från ordförande Ester Wikström:

ITG Elevkår: Av elever, för elever sedan 2012.

Syftet med kåren är att vi inte bara vill att elever överlever gymnasietiden, utan även upplever den. Därför skapades ITG Elevkår 2012 för att få igenom den här visionen. Vi håller i event för skolans elever, bl.a. insparksfester i början av höstterminen, tema-veckor och självklart skolLAN! Helt enkelt sådant som vi märker skapar en bättre anda och sammanhållning på skolan.

Det är inte bara event som kåren håller på med, utan vi förespråkar även att fler elever ska våga ta för sig och skapa egna föreningar. Just nu har vi två utskott och en förening under våra vingar som vi ansvarar för, och vars visioner vi stödjer: Studentkommittén, Det filosofiska och politiska utskottet ( det sistnämnda kommer igång under hösten 2016) och Smash-gruppen. Vi hoppas självklart på att fler grupper skapas!

Så även om vi endast är inne på vårt fjärde verksamhetsår så har vi stora visioner, och vi vet att med ITG-andan så kommer vi få igenom dem allihop.