För studievägledare

Här hittar du som studie- och yrkesvägledare information om vår skola och hur vi arbetar. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

PROGRAM
IT-Gymnasiet erbjuder tre program:
IT-Design (ESEST), IT-Teknik (TEINF) och IT-Programmet (EEDAT).

PROGRAMPLANER
Här hittar du IT-Gymnasiets programplaner med beskrivningar av våra program och vilka kurser som erbjuds

FÖRDJUPNINGAR OCH INDIVIDUELLA VAL
Val av fördjupning på IT-Teknik (TEINF) görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs på våren i årskurs 2, förutom Moderna Språk som kan läsas redan från och med hösten i årskurs 1.

Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet (EE) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program.

ELEVHÄLSA
(EHT) består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Skolläkare och skolpsykolog hyrs in vid behov. All personal på IT-Gymnasiet Sundbyberg ska samarbeta med elevhälsoteamet för att främja elevernas utveckling mot målen.

KONTAKTA MELLAN SKOLAN OCH HEMMET
En gång per termin kallas elev och vårdnadshavare till omyndig elev till utvecklingssamtal. Informationsmöten för elever och vårdnadshavare hålls i läsårstart samt inför val av programfördjupning och individuella val.

Varje elev har en mentor. Mentorerna är de som har den första och tätaste kontakten med eleverna och som känner eleverna bäst. Mentorerna arbetar aktivt för att skapa och upprätthålla en tät kontakt med elevernas vårdnadshavare. Detta då vårdnadshavarna har en viktig roll gällande elevernas välmående och studiegång. I detta arbete inkluderas föräldramöten, regelbunden uppföljning gällande närvaro, samt terminsvisa utvecklingssamtal.

Ett par gånger per läsår bjuder skolan in elever, vårdnadshavare och övriga kontaktpersoner till föreläsningar. Teman på föreläsningarna väljs utifrån fokusområden för EHT. Exempel på tidigare teman är Droger och dess inverkan samt Spel och spelberoende.

Skolan arbetar med en digital lärplattform, Schoolsoft, där information rörande elevernas studiesituation samlas. På Schoolsoft kan elever och vårdnadshavare bland annat följa närvaro, ta del av kursplaneringar och resultat på prov/uppgifter. Varje vårdnadshavare får vid skolstart inloggning till Schoolsoft. Om inloggningsuppgifterna tappas bort kan nya erhållas, kontakta då skolans administratör på info@it-gymnasiet.se.

NÄRVARO
Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform så är deltagandet i undervisningen obligatoriskt när man väl accepterat sin utbildningsplats (15 kap, 16§ Skollagen). Om en elev uteblir från undervisningen riskerar hen att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen.

All beviljad frånvaro räknas som giltig. Det kan t ex vara av vårdnadshavare anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet. Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag.

Vårdnadshavare som registrerat sin mejladress i Schoolsoft får ett meddelande när deras barn rapporterats som frånvarande på en lektion. Vårdnadshavare kan i Schoolsoft se en översikt över sitt barns närvaro och frånvaro.

STUDIESTÖD
Studiestöd erbjuds varje vecka inom ramen för den ordinarie skoldagen. Vid ett par gånger per termin bryts det ordinarie schemat för sk. Resursdagar. Resursdagen ägnas åt fördjupning och återhämtning utifrån uppkomna behov för varje elev.

APL
På IT-Programmet (EEDAT) har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi har valt att förlägga APL tre dagar i veckan under två perioder, 8 veckor i årskurs 2, och 12 veckor i årskurs 3. På så sätt kan vi låta undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen fortsätta obrutet under hela läsåret.

Det arbetsplatsförlagda lärandet syftar till att ge eleverna erfarenhet av och förståelse för yrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.
Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik är välkomna att kontakta skolans rektor eller APL-samordnare.

NÄRINGSLIVSKONTAKTER
Skolan har ett väl etablerat samarbete med företag över hela Stockholm. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk. Studiebesök görs för att förankra och fördjupa de skolförlagda momenten.

KONTAKT MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
Högskolor, universitet och folkhögskolor bjuds in till skolan så att eleverna ska få tillfälle att träffa studenter och få svar på eventuella frågor. Samtliga elever i årkurs 3 besöker även SACO-mässan, en mässa för eftergymnasiala utbildningar. Detta besök föregås av mentorsvis information och följs upp med seminarium i varje mentorsgrupp.